·TODAY : 6   · TOTAL : 1225197

왁싱 가격

 

얼굴) 눈썹 20,000

         눈썹+디자인 20,000

         눈썹 트위징 15,000

         인중 15,000

         턱 or 뺨 or 목 20,000+

         헤어라인 40,000

         콧구멍 10,000

         얼굴전체 80,000

         얼굴 기타 헤어 20,000+

 

몸) 다리1/2 50,000

     다리1/2무릎포함 70,000

     다리전체 100,000

     팔1/2 35,000

     팔 전체 70,000

     팔전체 겨드랑이 포함 100,000

     발가락,손가락 10,000

     등 60,000

     배꼽라인(여자) 10,000+

     복부(남자) 30,000+

     가슴 55,000

     복부+가슴 85,000

 

브라질리언) 비키니 70,000+

                  g-스트링 90,000+

                  브라질리언 120,000

                  헐리우드 140,000

 

 

관리자로그인
모바일웹접속
수성본점 코코리코 대구광역시 수성구 두산동 트럼프월드 상가 A동 11호 코코리코
TEL : 053-268-5525 | H.P : 010.7629.5525
사업자번호 : 502-27-41765 | 대표자 : 전지영 | 이메일 : junji00@hanmail.net
COPYRIGHT(C)코코리코. ALL RIGHTS RESERVED.